مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب96638

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب15086

کارمندان فعال

مدرسه خوب767

مدارس فعال

مدرسه خوب180

شهرهای فعال